بعد از سقوط رسوایی ، یکی از بزرگترین بازیکنان "بازی" ، گگز دیگزی ، باید بدترین تیمی را که تاکنون برای اثبات شرکت کرده است ، هدایت کند ...

کارگردان:

سریال های پیشنهادی