6.3/10
781

یک مرد ترسو به دلایلی به نیروی دریایی می پیوندد اما در آنجا عشق را پیدا کرده و دو بار به قهرمانی می رسد.

کارگردان: