در این مجموعه علم و افسانه و شباهت های آنها با یکدیگر مورد بحث قرار می گیرد

کارگردان: