این تاک شو به ارائه گزارش در تمامی زمینه های دنیای واقعی با جنبه طنز میپردازد.

کارگردان:
ستارگان:

سریال های پیشنهادی